Regulamin serwisu Wizzable.com

Zasady korzystania z usług, polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

Data publikacji: 21 Marzec 2018

Za pośrednictwem serwisu https://wizzable.com możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie stworzenia i zarzadzania stroną internetową.

Administratorem serwisu jest ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Mlądzka 29/186, 04-136 Warszawa, NIP 1132869511

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail hello@wizzable.com oraz numerem telefonu + 48 664 573 517.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – ORION MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Mlądzka 29/186, 04-136 Warszawa, NIP 1132869511
 2. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://wizzable.com/regulamin,
 3. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://wizzable.com,
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług w zakresie stworzenia i zarządzania stroną internetową zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu,
 5. ytkownik – podmiot, który przegląda zawartość Serwisu.

§2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może zawrzeć z Administratorem Umowę.

 1. Regulamin określa procedurę zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy oraz treść Umowy.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa i aktualna przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail – wyłącznie do zawarcia Umowy.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania następujących danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu.

§3 Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia z Administratorem Umowy, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać interesujący go pakiet spośród trzech, o których mowa w § 4 Regulaminu,
  • kliknąć przycisk „Kup Pakiet” widoczny pod wybranym pakietem,
  • Wybrać opcjonalne dodatkowe usługi,
  • Kliknąć przycisk „Przejdź do Podsumowania”,
  • wypełnić wyświetlony formularz zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
 2. Kliknięcie w przycisk “Kupuję i płacę” powoduje automatyczne przeniesienie użytkownika na stronę serwisu payu.pl, na której dostępna jest bramka płatności internetowych.
 3. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę płatności celem dokonania zapłaty za wybrany wcześniej Pakiet.
 4. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą.
 5. Użytkownik otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

§4 Pakiety i zobowiązania stron

 1. Zobowiązania Administratora wynikające z zawartej Umowy zależą od wybranego przez użytkownika pakietu.
 2. Szczegóły związane z zawartością pakietów znajdują się pod adresem https://wizzable.com/kup-teraz/
 3. Wraz z zawarciem Umowy, Użytkownik dokonuje na rzecz Administratora zapłaty kwoty zależnej od wybranego pakietu.
 4. Kwota, o której mowa powyżej, stanowi wynagrodzenie Administratora za wykonanie strony internetowej.
 5. Administrator wystawi i doręczy Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę dokumentującą zapłatę kwoty, o której mowa powyżej.

§5 Wykonanie strony internetowej

 1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później niż wciągu 48 godzin od zawarcia Umowy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów strony internetowej, którą wykona Administrator. Ustalenia będą dotyczyć w szczególności:
  • liczby podstron (w ramach limitu wynikającego z wybranego przez użytkownika pakietu),
  • zawartości poszczególnych podstron,
  • kolorystyki strony,
  • celów biznesowych użytkownika,
  • treści strony internetowej.
 2. Ustalenia zostaną spisane przez Administratora w formie dokumentu elektronicznego i przesłane Użytkownikowi do akceptacji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się, że dostarczy Administratorowi materiały do wykorzystania na stronie internetowej w ciągu 7 dni od akceptacji ustaleń, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Dostarczając materiały Administratorowi, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich rozpowszechniania w Internecie w ramach strony internetowej, którą ma wykonać Administrator. Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za rozpowszechnianie tych materiałów na stronie internetowej.
 5. Zawartość każdej z podstron powinna zostać dostarczona przez użytkownika w ramach oddzielnego folderu, a w nim plików .pdf lub .doc oraz zdjęć.
 6. Administrator zweryfikuje przydatność i poprawność otrzymanych materiałów. W razie potrzeby, Administrator poprosi użytkownika o uzupełnienie lub poprawienie materiałów, co Użytkownik powinien uczynić niezwłocznie, nie później niż w ciągu kolejnych 48 godzin. Po otrzymaniu kompletnych, przydatnych i poprawnych materiałów Administrator potwierdzi ten fakt i przystąpi do prac nad stroną internetową.
 7. Jeżeli Użytkownik nie posiada odpowiednich materiałów do wykonania strony internetowej, może za dodatkową opłatą zlecić ich przygotowanie lub nabycie od podmiotów trzecich (np. zdjęcia ze stocków) Administratorowi.
 8. Administrator przedstawi Użytkownikowi propozycję strony internetowej w ciągu około 48 godzin od potwierdzenia kompletności, przydatności i poprawności otrzymanych od użytkownika materiałów.
 9. Propozycja strony zostanie przedstawiona na serwerze Administratora.
 10. Użytkownik może zgłosić poprawki do propozycji strony internetowej w ramach jednej zbiorczej wiadomości e-mail. Poprawki powinny zostać w czytelny sposób wypunktowane. Poprawki przedstawione w inny sposób, w szczególności podczas rozmowy telefonicznej, nie są wiążące dla Administratora.
 11. W razie zgłoszenia poprawek zgodnie z ust. 10 powyżej, Administrator uwzględni je i przedstawi Użytkownikowi zmodyfikowaną propozycję strony w ciągu 48 godzin. W ramach kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, Użytkownik ma prawo do trzech rund poprawek. Dalsze poprawki możliwe są za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalanym indywidualnie przez strony.
 12. Po wykonaniu strony internetowej, zostanie ona zainstalowana na serwerze Użytkownika, a następnie podpięta pod domenę zarejestrowaną przez Użytkownika.

§6 Treść strony internetowej

 1. O zawartości strony internetowej decyduje Użytkownik. Administrator nie ingeruje w zawartość strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie tejże zawartości przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, który wybrał pakiet „Standard” lub “Ekspert” otrzyma dane dostępowe do panelu systemu zarządzania treścią, które pozwolą mu na dokonywanie zmian w zawartości podstron wchodzących skład w strony internetowej.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie w ramach dostępu do panelu systemu zarządzania treścią zmiany w zawartości strony internetowej. Administrator nie ingeruje we wprowadzane przez użytkownika treści.

§7 Wsparcie techniczne

 1. Zapytania w ramach wsparcia technicznego można składać, wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@wizzable.com lub dzwoniąc pod numer + 48 664 573 517.
 2. Darmowe wsparcie techniczne obejmuje wyłącznie błędy wynikające z winy Administratora i obejmuje wyłącznie treści pierwotnie zamówionych przez Użytkownika podstron. Wszelkie formy wsparcia wykraczające poza darmowe będą dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem rozbudowy dostępnym pod adresem https://wizzable.com/cennik-rozbudowy.

§8 Prawa autorskie

 1. Administrator udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony licencji na rozpowszechnianie strony internetowej w Internecie pod domeną wybraną i zarządzaną przez Użytkownika.
 2. Licencja, o której mowa ust.1 powyżej, nie dotyczy materiałów znajdujących się na stronie internetowej, jeżeli dostarczył je Administratorowi Użytkownik lub zostały nabyte przez Administratora od podmiotów trzecich (np. zdjęcia ze stocków) na zlecenie Użytkownika.

§9 Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

 1. Administrator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy treść Strony narusza prawa lub interesy osób trzecich, dobre obyczaje lub pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.
 2. Administrator może również wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą na rzecz Administratora wynagrodzenia przez przynajmniej pięć dni roboczych.

§10 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamacje,
  • żądanie użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. hello@wizzable.com.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, ale w stosunku do zawartych za pośrednictwem Serwisu Umów właściwy jest Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Zadzwoń: + 48 660 60 20

Napisz: hello@wizzable.com

Pon. - Pt. 09:00 - 19:00​